คำแนะนำการปรับหลักสูตรเป็นระบบสหกิจศึกษา

คณะวิชาที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม

bets10


izmir escort

Total visitors:45933
Vistors a day:14

สัมภาษณ์ นศ.สหกิจศึกษา มกท (การตลาด OSP)

ความสำคัญของสหกิจศึกษา

         
          สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้และทักษะที่สถานประกอบการต้องการ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในการทำงาน การพัฒนาตนเอง การตัดสินใจและการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและการนำเสนอ ความสามารถในการรับรู้ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นผู้นำ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในตัวบัณฑิต และสิ่งที่ท้าทายสำหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสนำองค์ความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานจากสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ และทักษะในการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการจากสถานศึกษา ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
 
busyLoading Poll...